ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,903 86 33,429 76.24 40,441 91.24 36,389 79.96
اوراق 2,345 5.77 7,143 16.29 763 1.72 0 0
وجه نقد 945 2.33 128 0.29 22 0.04 3 0
سایر دارایی ها 2,410 5.93 4,029 9.19 3,938 8.88 9,956 21.87
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,886 49 13,737 31.33 15,353 34.64 15,876 34.88
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد