ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,848 86.86 27,152 86.94 29,629 92.05 31,980 97.01
اوراق 1,936 4.82 417 1.33 0 0 0 0
وجه نقد 949 2.36 1,508 4.83 1,305 4.05 33 0.1
سایر دارایی ها 2,340 5.83 2,377 7.61 1,922 5.97 1,740 5.27
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,353 33.28 13,298 42.58 5,542 17.22 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد