ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,045 86.85 28,553 81.77 22,960 79.35 22,368 77.93
اوراق 1,976 4.89 1,304 3.73 1,726 5.96 1,733 6.04
وجه نقد 935 2.31 591 1.69 863 2.98 919 3.2
سایر دارایی ها 2,340 5.8 4,472 12.8 3,383 11.69 3,678 12.81
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,356 33.1 19,992 57.25 16,888 58.36 16,783 58.47
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق