لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
11 انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 950930 در سامانه کدال 1395/11/01
12 تایید آقایان ساسان ژیان و محمد اصیل زاده به عنوان مدیران جدید سرمایه گذاری صندوق 1395/10/28
13 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 1395/10/13
14 گزارش عملکرد نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين 1395/07/28
15 صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين 1395/07/28
16 افرایش سقف هزینه های برگزاری مجامع 1395/06/17
17 اصلاح بند "د" ماده 22 اساسنامه صندوق در خصوص حداقل تعداد واحد های لازم برای شروع سرمایه گذاری در صندوق 1395/06/14
18 حذف کارمزد متغیر ابطال (جریمه ابطال) 1395/06/14
19 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق 1395/05/24
20 بارگذاری گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به 1395/03/31 در سایت کدال 1395/05/19
| 1 | 2 | 3 | 4 |
سایز صفحه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق