دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماه منتهی به 95/12/30 در سامانه کدال
منبع -
مقدمه صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 95/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در سامانه کدال منتشر شد
متن خبر
پیوست