دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر ثبت مجمع مورخ 1395/11/03 با موضوع اضافه شدن امضای آقای ارژنگ طیب نژاد به عنوان یکی از امضاهای مجاز صندوق
منبع -
مقدمه مجمع مورخ 1395/11/03 با موضوع اضافه شدن امضای آقای ارژنگ طیب نژاد به عنوان یکی از امضاهای مجاز صندوق در تاریخ 1395/11/25 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجای تهران به ثبت رسید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست