مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1396/03/17
2 صورتجلسه مجمع منتهی به سال مالی 1395/09/03 دریافت خبر 1396/03/17
3 برگزاری مجمع عمومی سالیانه دریافت خبر 1396/01/29
4 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/10/13
5 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق دریافت خبر 1395/05/24
6 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/04/12
7 برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/03/08
8 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ 94/03/17 دریافت خبر 1394/05/25
9 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورت جلسه دوم دریافت خبر 1393/12/23
10 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30 دریافت خبر 1393/12/23
11 مجمع مورخ 93/03/03صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/03/28
12 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/02/10
13 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/02/10
14 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین دریافت خبر 1392/06/26
15 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1392/01/27
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق