بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/28 گزارش افشای پرتفوی ماه منتهی به 30 آذر 1396 صندوق دانلود
1396/11/28 گزارش افشای پرتفوی ماه منتهی به 30 دی 1396 صندوق دانلود
1393/06/03 بیانبه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق