صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۱۹,۷۱۵ ۸۶.۷ % ۵,۹۱۹ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۱۴ % ۵,۳۴۷ ۳.۹۸ % ۵۴,۰۵۶ ۳۹.۱۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۱۹,۷۱۵ ۸۶.۷۱ % ۵,۹۱۹ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۱۴ % ۵,۳۳۸ ۳.۹۸ % ۵۴,۰۵۶ ۳۹.۱۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۲۰,۳۶۹ ۸۷.۴۹ % ۵,۹۱۹ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۱۶ % ۴,۱۹۹ ۳.۱ % ۵۴,۰۵۶ ۳۹.۲۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۱۷,۸۸۸ ۸۷.۲۷ % ۵,۹۰۸ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۲۵ % ۴,۱۹۱ ۳.۱۵ % ۵۱,۸۸۴ ۳۸.۴۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۱۷,۸۸۸ ۸۷.۲۷ % ۵,۹۰۸ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۲۵ % ۴,۱۸۳ ۳.۱۵ % ۵۱,۸۸۴ ۳۸.۴۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۱۵,۹۲۰ ۸۵.۱۸ % ۷,۸۶۲ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۲۲ % ۵,۲۰۳ ۲.۷۸ % ۴۹,۹۳۰ ۳۶.۶۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۱۳,۷۵۳ ۸۵.۳۵ % ۷,۸۸۰ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۴ % ۴,۵۲۲ ۳.۴۵ % ۴۷,۶۸۳ ۳۵.۷۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۵.۴۳ % ۷,۸۵۴ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۲ % ۴,۵۱۴ ۳.۴۴ % ۴۸,۱۴۰ ۳۵.۹۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۵.۴۴ % ۷,۸۵۳ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۲ % ۴,۵۰۶ ۳.۴۴ % ۴۸,۱۴۰ ۳۵.۹۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۵.۴۴ % ۷,۸۵۲ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۲ % ۴,۴۹۹ ۳.۴۴ % ۴۸,۱۴۰ ۳۵.۹۹ %