ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/26 108,711 92.81 % 915 0.78 % 335 0.29 % 7,177 6.13 % 52,508 44.83 %
2 1396/08/25 108,711 92.81 % 915 0.78 % 335 0.29 % 7,176 6.13 % 52,508 44.83 %
3 1396/08/24 108,711 92.81 % 915 0.78 % 335 0.29 % 7,176 6.13 % 52,508 44.83 %
4 1396/08/23 108,287 92.78 % 914 0.78 % 335 0.29 % 7,176 6.15 % 51,957 44.52 %
5 1396/08/22 107,594 92.74 % 913 0.79 % 335 0.29 % 7,178 6.19 % 51,572 44.45 %
6 1396/08/21 110,038 94.56 % 913 0.78 % 234 0.2 % 5,185 4.46 % 54,289 46.65 %
7 1396/08/20 110,014 94.57 % 912 0.78 % 34 0.03 % 5,369 4.62 % 54,286 46.67 %
8 1396/08/19 109,732 94.56 % 912 0.79 % 34 0.03 % 5,369 4.63 % 54,011 46.54 %
9 1396/08/18 109,732 94.56 % 912 0.79 % 34 0.03 % 5,369 4.63 % 54,011 46.54 %
10 1396/08/17 109,732 94.56 % 912 0.79 % 34 0.03 % 5,368 4.63 % 54,011 46.54 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق