ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/02 129,693 95.08 % 0 0 % 1,595 1.17 % 5,102 3.74 % 62,593 45.89 %
2 1396/07/01 131,089 95.52 % 0 0 % 1,595 1.16 % 4,544 3.31 % 65,335 47.61 %
3 1396/06/31 132,507 95.57 % 0 0 % 1,595 1.15 % 4,543 3.28 % 65,528 47.26 %
4 1396/06/30 132,507 95.57 % 0 0 % 1,595 1.15 % 4,543 3.28 % 65,528 47.26 %
5 1396/06/29 132,507 95.57 % 0 0 % 1,595 1.15 % 4,542 3.28 % 65,528 47.26 %
6 1396/06/28 130,667 95.37 % 0 0 % 1,792 1.31 % 4,542 3.32 % 64,241 46.89 %
7 1396/06/27 129,352 93.49 % 0 0 % 4,457 3.22 % 4,541 3.28 % 64,262 46.45 %
8 1396/06/26 128,318 93.38 % 0 0 % 4,549 3.31 % 4,540 3.3 % 64,026 46.59 %
9 1396/06/25 127,961 93.36 % 0 0 % 4,549 3.32 % 4,538 3.31 % 64,219 46.85 %
10 1396/06/24 128,155 93.58 % 0 0 % 4,249 3.1 % 4,537 3.31 % 64,752 47.28 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق