ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/01 51,466 93.78 % 0 0 % 0 0 % 2,321 4.23 % 1,094 4 % 0 0 %
2 1397/06/31 48,756 88.32 % 0 0 % 0 0 % 5,352 9.7 % 1,094 3.97 % 0 0 %
3 1397/06/30 47,142 88.33 % 0 0 % 0 0 % 5,134 9.62 % 1,094 4.11 % 0 0 %
4 1397/06/29 47,142 88.33 % 0 0 % 0 0 % 5,134 9.62 % 1,093 4.11 % 0 0 %
5 1397/06/28 47,142 88.33 % 0 0 % 0 0 % 5,134 9.62 % 1,092 4.11 % 0 0 %
6 1397/06/27 47,142 88.33 % 0 0 % 0 0 % 5,134 9.62 % 1,092 4.11 % 0 0 %
7 1397/06/26 43,150 87.51 % 0 0 % 0 0 % 5,066 10.27 % 1,091 4.44 % 0 0 %
8 1397/06/25 41,070 87.42 % 0 0 % 0 0 % 4,424 9.42 % 1,486 5.82 % 0 0 %
9 1397/06/24 41,511 95.84 % 0 0 % 0 0 % 424 0.98 % 1,377 6.06 % 0 0 %
10 1397/06/23 39,569 92.48 % 0 0 % 0 0 % 424 0.99 % 2,793 9.45 % 0 0 %