ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 32,585 86.59 106,972 88.8 124,629 89.73 129,693 95.08
اوراق 2,063 5.48 2,286 1.89 0 0 0 0
وجه نقد 872 2.31 6,293 5.22 9,664 6.95 1,595 1.16
سایر دارایی ها 2,059 5.47 4,891 4.06 4,575 3.29 5,102 3.74
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,712 31.12 56,914 47.25 63,940 46.04 62,593 45.88
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق