ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 33,977 86.94 118,659 91.28 111,963 92.89 108,711 92.8
اوراق 2,031 5.19 100 0.07 294 0.24 915 0.78
وجه نقد 891 2.28 5,629 4.33 1,727 1.43 335 0.28
سایر دارایی ها 2,126 5.44 5,465 4.2 6,546 5.43 7,177 6.12
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,416 31.77 57,954 44.58 51,755 42.93 52,508 44.82
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق