ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,029 87.09 98,836 91.3 83,626 90.23 74,541 91.29
اوراق 2,001 4.97 340 0.31 499 0.53 1,184 1.45
وجه نقد 913 2.27 1,970 1.82 1,263 1.36 119 0.14
سایر دارایی ها 2,219 5.51 7,035 6.49 7,288 7.86 5,807 7.11
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,966 32.24 45,842 42.35 37,922 40.91 34,309 42.01
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق