صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۶,۴۸۹ ۸۵.۸۳ ۹۸,۲۷۷ ۸۲.۴۴ ۱۲۷,۲۸۷ ۸۷.۹۹ ۱۳۳,۷۱۶ ۹۱.۵۸
اوراق ۲,۴۲۰ ۵.۶۹ ۷,۱۸۳ ۶.۰۲ ۴,۹۶۹ ۳.۴۳ ۲,۲۲۷ ۱.۵۲
وجه نقد ۱,۱۳۲ ۲.۶۶ ۹,۵۷۶ ۸.۰۳ ۷,۱۶۳ ۴.۹۵ ۷,۳۵۰ ۵.۰۳
سایر دارایی ها ۲,۴۹۴ ۵.۸۶ ۴,۰۳۷ ۳.۳۸ ۵,۷۰۹ ۳.۹۴ ۵,۱۱۷ ۳.۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۳۶۹ ۴۷.۹۱ ۴۱,۰۲۴ ۳۴.۴۱ ۵۷,۷۵۶ ۳۹.۹۲ ۶۱,۸۸۳ ۴۲.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد