تاریخ توضیحات فایل
1396/02/09 صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 95/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1396/02/09 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 95/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1395/11/19 گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی 95.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1395/11/19 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 95.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1395/11/01 گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به سال مالی 94.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1395/11/01 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به سال مالی 94.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1395/10/27 گزارش عملکرد نه ماهه منتهي به 13950631 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين فایل
1395/10/27 صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 13950631 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين فایل
1395/05/19 گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 1395/03/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين فایل
1395/05/19 صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي شده منتهي به 1395/03/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين فایل
1395/05/16 گزارش عملکرد میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 95.03.31 فایل
1395/05/16 صورت های مالی میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 95.03.31 فایل
1395/05/16 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 941229 فایل
1395/05/16 صورت های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به دوره مالی 941229 فایل
1394/11/17 صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده منتهي به 13940930 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين فایل
1394/11/17 گزارش عملکرد 940930 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1394/11/06 گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 94.09.30 فایل
1394/11/06 صورت های مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به 94.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1394/08/13 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 94.06.31 فایل
1394/08/13 صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی 94.06.31 فایل
1394/05/10 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 94/03/31 فایل
1394/05/10 صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 94/03/31 فایل
1394/04/15 گزارش عملکرد میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 94.03.31 فایل
1394/04/15 صورت های مالی میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 94.03.31 فایل
1394/01/26 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 931229 فایل
1394/01/26 صورت های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به دوره مالی 931229 فایل
1393/11/18 گزارش عملکرد حسابرسی شده یک ساله منتهی به 93.09.30 فایل
1393/11/15 صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 93.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1393/10/14 گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 93.09.30 فایل
1393/10/14 صورت های مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به 93.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1393/07/26 صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 93.06.31 فایل
1393/07/20 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 93.06.31 فایل
1393/05/27 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شد منتهی به 93/03/31 فایل
1393/04/21 گزارش عمللکرد 6 ماهه اقتصاد نوین فایل
1393/04/21 صورت های مالی 6ماهه حسابرسی نشده منتهی به 93/03/31 صندوق سرمایه گذاری اقتصاد نوین فایل
1393/02/10 صورت های مالی سه ماهه حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1392/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1392/12/26 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ 1392/09/30 فایل
1392/12/26 صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره منتهی به 1392/04/11 فایل
1392/11/27 صورتهای مالی میاندوره منتهی به 92/04/11حسابرسی نشده فایل
1392/11/01 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1392/09/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1392/11/01 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1392/09/30 حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1392/08/04 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به تاریخ 1392/07/02 فایل
1392/08/04 صورتهای مالی میاندوره نه ماهه صندوق منتهی به 1392/07/02 فایل
1392/05/21 صورتهای مالی میاندوره شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1392.04.02 فایل
1392/05/01 صورتهای مالی میاندوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1392.04.02 فایل
1392/02/14 صورتهای مالی سه ماهه صندوق منتهی به 92/01/02 فایل
1392/02/01 صورت های مالی سه ماهه حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1392/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین فایل
1391/12/26 صورتهای مالی سالانه صندوق منتهی به 90/10/02 فایل
1391/12/26 صورتهای مالی شش ماهه صندوق منتهی به 90/04/02 فایل
1391/12/26 صورتهای مالی نه ماهه صندوق منتهی به 90/07/02 فایل
1391/12/26 صورتهای مالی سه ماهه صندوق منتهی به 91/01/02 فایل
1391/12/26 صورتهای مالی نه ماهه صندوق منتهی به 91/07/02 فایل
1391/12/26 صورتهای مالی سالانه صندوق منتهی به 91/10/02 فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود