برگزاری مجمع عمومی سالیانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه مورخ 96/01/26 ساعت 15 مصوبات مجمع: 1. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق 2. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق 3. تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1395 4. انتخاب موسسه حسابرسی برای سال مالی منتهی به 30/09/1396و ت...

1396/01/29
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود