ثبت مجمع مورخ 1395/11/03 با موضوع اضافه شدن امضای آقای ارژنگ طیب نژاد به عنوان یکی از امضاهای مجاز صندوق مجمع مورخ 1395/11/03 با موضوع اضافه شدن امضای آقای ارژنگ طیب نژاد به عنوان یکی از امضاهای مجاز صندوق در تاریخ 1395/11/25 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجای تهران به ثبت رسید.

1395/11/27
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود