1396/05/23 انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما

انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما

1396/05/09 تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396

تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396

1396/05/04 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 96/03/31 در پرتال صندوق

انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 96/03/31 در پرتال صندوق

1396/04/20 ثبت صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1395 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

ثبت صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1395 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

1396/03/17 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق

صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق

1396/03/17 صورتجلسه مجمع منتهی به سال مالی 1395/09/03

صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30

1396/02/09 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماه منتهی به 95/12/30 در سامانه کدال

صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 95/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در سامانه کدال منتشر شد

1396/01/29 برگزاری مجمع عمومی سالیانه

برگزاری مجمع عمومی سالیانه مورخ 96/01/26 ساعت 15 مصوبات مجمع: 1. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق 2. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق 3. تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1395 4. انتخاب موسسه حسابرسی برای سال مالی منتهی به 30/09/1396و ت...

1395/11/27 ثبت مجمع مورخ 1395/11/03 با موضوع اضافه شدن امضای آقای ارژنگ طیب نژاد به عنوان یکی از امضاهای مجاز صندوق

مجمع مورخ 1395/11/03 با موضوع اضافه شدن امضای آقای ارژنگ طیب نژاد به عنوان یکی از امضاهای مجاز صندوق در تاریخ 1395/11/25 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجای تهران به ثبت رسید.

1395/11/01 انتشار گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 950930 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در سامانه کدال

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 950930 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در سامانه کدال منتشر شد

1395/11/01 انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 950930 در سامانه کدال

صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 950930 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در سامانه کدال منتشر شد

1395/10/28 تایید آقایان ساسان ژیان و محمد اصیل زاده به عنوان مدیران جدید سرمایه گذاری صندوق

طی نامه شماره 121/23834 مورخه 95/10/27 صادره از طرف سازمان بورس و اوراف بهادار آقایان ساسان ژیان و محمد اصیل زاده به عنوان مدیران جدید سرمایه گذاری صندوق مورد تایید قرار گرفتند.

1395/10/13 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

در تاریخ 95/10/07 مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور 100% نمایندگان دارندگان واحد های ممتاز صندوق درمحل شرکت واقع در شهرک غرب خیابان فلامک شمالی کوچه نوزدهم پلاک 4 طبقه سوم برگزار شد و درخصوص تمدید مدت فعالیت صندوق رای گیری به عمل آمد. با رای تمام شرکت کنندگان ...

1395/07/28 گزارش عملکرد نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين

صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين

1395/07/28 صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين

صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين

1395/06/17 افرایش سقف هزینه های برگزاری مجامع

پیرو نامه شماره 122/11547 مورخه 1395/06/16 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران افرایش سقف هزینه های برگزاری مجامع درمجمع مورخ 1395/05/24 از مبلغ 350 میلیون ریال به مبلغ 100 میلیون ریال مورد تایید قرار گرفت.

1395/06/14 اصلاح بند "د" ماده 22 اساسنامه صندوق در خصوص حداقل تعداد واحد های لازم برای شروع سرمایه گذاری در صندوق

طی نامه شماره 122/11408 مورخه 95/06/14 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، صورتجلسه مجمع مورخه 95/05/24 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در خصوص اصلاح بند "د" ماده 22 اساسنامه صندوق به شرح "به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید ...

1395/06/14 حذف کارمزد متغیر ابطال (جریمه ابطال)

طی نامه شماره 122/11406 مورخه 95/06/14 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، صورتجلسه مجمع مورخه 95/05/24 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در خصوص حذف کارمزد متغیر ابطال پس از بررسی آن سازمان مورد پذیرش قرار گرفت و تغییر مذکور بلافاصله پس از گذشت بک ماه از تاریخ انتشار آن در روزنامه کثیر الانتش...

1395/05/24 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور اعضای زیر تشکیل گردید: 1. آقای محمد بدیعی جاریانی به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس 2. آقای شماخی به نمایندگی از شرکت بیمه نوین 3. آقای خضوعی به نمایندگی از گروه توسعه صنایع بهشهر 4. خانم مونا خلیلی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتب...

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود