لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 96/12/29 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق 1397/02/05
2 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده- اصلاحیه) در کدال و پرتال صندوق 1397/01/20
3 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 بهمن 1396 1396/12/08
4 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 دی 1396 1396/11/28
5 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/28
6 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق 1396/11/17
7 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در پرتال صندوق 1396/11/01
8 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق 1396/08/13
9 انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما 1396/05/23
10 تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396 1396/05/09
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
سایز صفحه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق