صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۴۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۵۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۴,۲۶۶,۱۰۲,۱۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۳۲,۲۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۸۰,۳۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۸۰,۳۹۲
تاریخ انتشار
1398/06/01
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۱,۸۳۲,۲۸۱ ۱۱,۶۸۰,۳۹۲ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۴,۲۶۶,۱۰۲,۱۷۸
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۱,۸۳۲,۶۴۰ ۱۱,۶۸۰,۷۵۱ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۴,۲۷۰,۲۳۱,۷۴۵
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۱,۸۴۱,۴۹۰ ۱۱,۶۸۸,۷۷۵ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۴,۳۶۲,۴۶۹,۰۶۹
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۱,۶۲۱,۹۱۴ ۱۱,۴۷۲,۳۳۳ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۱,۸۷۴,۴۶۳,۲۸۵
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۱,۶۲۲,۲۹۱ ۱۱,۴۷۲,۷۱۰ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۱,۸۷۸,۷۹۶,۳۶۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۱,۴۴۸,۲۰۵ ۱۱,۳۰۰,۸۶۵ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۲۹,۹۰۳,۴۳۹,۵۹۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۱,۴۶۰,۷۱۸ ۱۱,۳۱۶,۱۲۰ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۰,۰۷۸,۷۹۴,۴۷۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۱,۵۰۴,۷۷۵ ۱۱,۳۵۹,۵۲۱ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۰,۵۷۷,۶۹۱,۲۷۸
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۱,۵۰۵,۰۴۲ ۱۱,۳۵۹,۷۸۸ ۰ ۸ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۰,۵۸۰,۷۵۸,۲۵۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۱,۵۰۵,۳۰۹ ۱۱,۳۵۹,۹۵۴ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۳۰,۴۹۱,۷۸۸,۵۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۱,۳۳۵,۹۷۱ ۱۱,۱۹۳,۰۴۴ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۸,۵۷۴,۴۹۵,۳۱۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۱,۲۹۳,۳۵۶ ۱۱,۱۵۱,۰۴۳ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۸,۰۹۲,۰۳۵,۴۵۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۱,۲۹۳,۶۰۷ ۱۱,۱۵۱,۲۹۴ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۸,۰۹۴,۹۱۰,۴۲۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۱,۲۹۵,۷۷۲ ۱۱,۱۵۳,۱۵۳ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۸,۱۱۶,۲۶۳,۲۸۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۱,۲۳۱,۷۴۴ ۱۱,۰۹۳,۰۸۸ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۷,۴۲۶,۳۰۶,۰۸۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۱,۲۳۲,۱۵۷ ۱۱,۰۹۳,۵۰۱ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۷,۴۳۱,۰۴۷,۴۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۱,۲۳۲,۵۷۰ ۱۱,۰۹۳,۹۱۴ ۰ ۸۳۸ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۷,۴۳۵,۷۹۲,۸۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۱,۰۸۶,۹۳۶ ۱۰,۹۳۸,۵۵۴ ۷۸,۳۹۵ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۰,۶۴۹ ۱۱۶,۴۸۴,۶۵۷,۸۹۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۱,۱۶۷,۷۶۴ ۱۱,۰۱۸,۶۵۸ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۰,۶۴۹ ۱۱۷,۳۳۷,۶۸۸,۳۱۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۱,۰۴۷,۹۱۴ ۱۰,۹۰۶,۵۸۳ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۹ ۴۶,۴۳۱ ۱۰,۶۴۹ ۱۱۶,۱۴۴,۱۹۷,۶۱۰