اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,959
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,041
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,214,597,555
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,174,736
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,092,881
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,092,881
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 6,174,736 6,092,881 0 0 45,286 0 41,327 4,959 30,214,597,555
  2 1397/03/28 6,185,480 6,102,309 0 0 45,286 0 41,327 4,959 30,261,352,738
  3 1397/03/27 6,112,302 6,030,184 0 0 45,286 0 41,327 4,959 29,903,683,449
  4 1397/03/26 5,930,080 5,850,567 0 0 45,286 0 41,327 4,959 29,012,961,321
  5 1397/03/25 5,930,382 5,850,869 0 0 45,286 0 41,327 4,959 29,014,457,765
  6 1397/03/24 5,930,684 5,851,171 0 0 45,286 0 41,327 4,959 29,015,955,549
  7 1397/03/23 5,930,986 5,851,473 0 0 45,286 48 41,327 4,959 29,017,454,670
  8 1397/03/22 5,732,407 5,658,056 0 0 45,286 0 41,279 5,007 28,329,886,266
  9 1397/03/21 5,646,994 5,573,412 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,906,071,636
  10 1397/03/20 5,581,635 5,517,468 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,625,963,098
  11 1397/03/19 5,513,490 5,450,268 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,289,494,225
  12 1397/03/18 5,500,688 5,437,656 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,226,345,973
  13 1397/03/17 5,500,928 5,437,896 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,227,545,095
  14 1397/03/16 5,501,164 5,438,133 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,228,729,556
  15 1397/03/15 5,501,430 5,438,398 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,230,057,444
  16 1397/03/14 5,501,667 5,438,635 0 0 45,286 1 41,279 5,007 27,231,244,518
  17 1397/03/13 5,501,891 5,438,872 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,237,871,801
  18 1397/03/12 5,518,416 5,455,197 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,319,628,971
  19 1397/03/11 5,534,003 5,470,593 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,396,730,332
  20 1397/03/10 5,534,321 5,470,912 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,398,324,881
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق